Akty prawne

Akty prawne

Zbiór norm prawnych regulujących branżę autogazu na podstawie www.gazeo.pl

Obowiązującymi normami prawnymi regulującymi branżę autogazu są:

Dziennik Ustaw 

Nr 32 poz. 262

Zbiór przepisów regulujących warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich wyposażenia, w tym: wymiary zewnętrzne i wewnętrzne, masy, normy hałasu, wyposażenie obowiązkowe, sposób ewidencjonowania pojazdów, oświetlenie, hamulce itd.
Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 300 Aktualizacja, zmiany i uzupełnienia powyższych przepisów; dokument m. in. reguluje warunki techniczne pojazdów o nieustalonej dacie pierwszej rejestracji oraz zawiera wskaźniki skuteczności hamowania dla poszczególnych typów pojazdów
Dziennik Ustaw Nr 44 poz. 279 i 280 Dokument określający sposób pobierania próbek LPG dla celów określonych ustawą o monitorowaniu i kontroli jakości paliw, m. in. źródło i maks. objętość próbki
Dziennik Ustaw Nr 54 poz. 348 Zbiór przepisów prawa energetycznego; ustawa ta „określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych”, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią, a jej celem jest „tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii”
Dziennik Ustaw Nr 59 poz. 399 Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie metod badania jakości LPG; zawiera m. in. sposób określania liczby oktanowej, zapachu, składu i zawartości, badania działania korodującego, wykonywania oznaczeń itd.
Dziennik Ustaw Nr 98 poz. 602 Tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym, z uwzględnieniem przepisów Wspólnoty Europejskiej; ustawa „reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego”
Dziennik Ustaw Nr 103 poz. 1085 Kolejny zestaw zmian i uzupełnień przepisów regulujących warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich wyposażenia; dokument uściśla poprzednie zapisy, zawiera także tabelę z normami emisji spalin
Dziennik Ustaw Nr 169 poz. 1200 Tekst ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ze wskazaniem zakresu zadań systemu oraz instytucji powołanych do przeprowadzania kontroli
Dziennik Ustaw Nr 201 poz. 1666 Tekst ministerialnego rozporządzenia w sprawie wyposażenia i części wymontowanych, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu lub środowisku, w tym: poduszek powietrznych, elementów układu hamulcowego i wydechowego, filtrów, przewodów paliwowych itd.
Dziennik Ustaw Nr 232 poz. 2332 i 2333 Tekst rozporządzenia ministerialnego w sprawie homologacji instalacji gazowych; dokument określa warunki i tryb wydawania świadectw homologacji, jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i kontroli zgodności instalacji z warunkami homologacji, zakres i sposób przeprowadzania badań
Regulamin 67R aneks 01 (LPG) Tekst porozumienia w sprawie ujednolicenia wymagań technicznych i wzajemnego uznawania homologacji instalacji LPG; określa i definiuje elementy instalacji, precyzuje wymogi stawiane instalacjom; stanowi, że homologacja uzyskana na dany produkt przenosi się na wszystkie jego egzemplarze pod warunkiem zachowania zgodności produkcji; określa kary za niezachowanie zgodności produkcji
Regulamin 110 (CNG) j. w. (dotyczy instalacji CNG)
Regulamin 115 Tekst nowelizacji i poprawek w sprawie obu powyższych

źródło: www.gazeo.pl

Jeśli jesteś zainteresowany montażem instalacji gazowej w swoim samochodzie, kliknij tutaj.

Zostaw odpowiedź

Facebook